BusMan 200

Subscription System

Subskrypcja

 • Plan 1
 • Filar 1
 • Plan 2
 • Filar 2
 • Plan 3
 • Filar 3

BusMan operation

Eksploatacja systemu BusMan

three issues to be discussed.

trzy kwestie do dyskusji.

 • BusMan is a superior and key system in IT architecture.
  The scale of operations and responsibility requires regular funding.
 • BusMan to system nadrzędny i kluczowy w architekturze IT.
  Skala działalności i odpowiedzialność wymaga regularnego finansowania.
 • BusMan is a large program.
  The source code has an order of magnitude more lines than e.g. ticketing or ITS applications. The stability of the development team is a necessary condition.
 • BusMan to program dużych rozmiarów.
  Kod źródłowy liczy o rząd wielkości więcej linii, niż np. aplikacje biletowe czy ITS. Koniecznym warunkiem jest stabilność zespołu programistów.
 • BusMan financing is a process, not a project.
  No permanent procedures for stable financing of processes.
 • Finansowanie BusMana to proces, nie projekt.
  Brak utartych procedur stabilnego finansowania procesów.

BusMan system

System BusMan

everyday use.

codzienne użytkowanie.

 • BusMan is a complex, hybrid system.
  It is used not only for records and management of „contents” (documents – schedules), but for contents production too (CAD designing) – this causes such a significant code size.
 • BusMan jest złożonym systemem hybrydowym.
  Służy nie tylko do ewidencji i zarządzania „treścią/ kontentem” (dokumentami – rozkładami), ale również do „wytwarzania treści” (projektowania typu CAD) – stąd tak znaczny rozmiar kodu.
 • BusMan is part of the Critical Infrastructure (CI).
  It is not possible to provide public transport services or account their performance without timetables.
 • BusMan to część Infrastruktury Krytycznej (IK).
  Nie można świadczyć usług transportu zbiorowego ani rozliczać ich wykonania bez rozkładów jazdy.

BusMan

software you can rely on.

oprogramowanie, na którym można polegać.

 • The period of the pandemic checked the credibility of BusMan.
  The system has proved its reliability in conditions of unprecedented time pressure.
 • Okres pandemii udowodnił niezawodność BusMana.
  System sprawdził się w warunkach bezprecedensowej presji czasu.
 • High technical level and adaptation to local needs.
  No competitor offering a reasonable alternative has emerged for 30 years.
 • Wysoki poziom techniczny i dostosowanie do lokalnych potrzeb.
  Przez 30 lat nie pojawił się konkurent, oferujący rozsądną alternatywę.
 • Constant modernization - migration to the latest technical standards.
  64 bit, MS SQL database, Unicode standard, React Electron technology.
 • Stała modernizacja – migracja do najnowszych standardów technicznych.
  64 bit, baza MS SQL, standard Unicode, technologia React Electron.

BusMan system

System BusMan

task for today.

zadanie na dziś.

 • After 30 years, it is necessary to update the business model.
  The subscription model seems to be the most adequate. It has recently been introduced for the B2B sector by a number of companies, starting from Microsoft, Adobe and Oracle. It allows for rational forecasting of operating costs.
 • Po 30 latach jest konieczne uaktualnienie modelu biznesowego.
  Najbardziej adekwatny jest model subskrypcyjny, który dla sektora B2B wprowadziło ostatnio szereg firm, poczynając od Microsoftu, Adobe czy Oracle. Pozwala na racjonalne przewidywanie kosztów eksploatacji.
 • The fees must be adjusted to the cost and size of the market.
  The minimum size of the team at this scale of the system is 5 program developers and technical service (full-time employment only); MANDAY IT rates for the Polish market may be useful for comparison.
 • Opłaty muszą być adekwatne do kosztów i rozmiaru rynku.
  Minimalna wielkość zespołu przy tej skali systemu to 5 programistów iobsługa techniczna (zatrudnienie wyłącznie na etat); do porównania przydatne mogą być stawki przetargowe MANDAY IT dla rynku polskiego.

BusMan finances

BusMan finanse

safe boundary parameters.

bezpieczne parametry graniczne.

 • (P.1) Maintenance | modernization | new technical standards
 • (F.1) Utrzymanie | modernizacja | nowe standardy techniczne
 • (P.2) Operation | functionality | new user needs
 • (F.2) Eksploatacja | funkcjonalności | nowe potrzeby użytkownika
 • (P.3) Optimization | automation | new sources of savings
 • (F.3) Optymalizacja | automatyzacja | nowe źródła oszczędności
Cost Amount (zł/mo)
Koszt Kwota (zł/mc)
3 senior developers (BM200 app, BCB app, algorithms) 3 starszych programistów (aplikacja BM200, aplikacja BCB, algorytmy)
2 developers (BM200 db, CB db) 2 programistów (baza BM200, baza CB)
Customer service personnel, training, documentation, data operations Personel obsługi klienta, szkolenia, dokumentacja, operacje na danych
Development tools - server part Narzędzia deweloperskie – część serwerowa
Other costs (premises, travel, equipment, management) Pozostałe koszty (lokale, podróże, sprzęt, zarząd)
Total monthly cost Razem koszty miesięczne

Subscription solution

Rozwiązanie subskrypcyjne

Plans 1+2 or 1+2+3.

Filary 1+2 lub 1+2+3.

PLAN 1

MAINTENANCE

FILAR 1

UTRZYMANIE

pricing img
17500 zł/mo
 • Application and inferfaces efficiency
 • Efficiency and update of the system – component of the critical infrastructure
 • Sprawność aplikacji i interfejsów
 • Sprawność i aktualizacja systemu–składnika infrastruktury krytycznej

 • net fee at a contract for 12 months Plan 2 and 3 in package
 • opłata netto przy umowie na 12 miesięcy pakiety z Filarem 2 i 3
PLAN 3

OPTIMIZATION

FILAR 3

OPTYMALIZACJA

pricing img
19500 zł/mo
 • Multiribbon, Synchron and Optimobus
 • Technology for automatic schedules generation and optimization
 • Multiwstęga, synchron i optimobus
 • Technologia automatycznego generowania i optymalizacji rozkładów

 • net fee at a contract for 12 months 10% discount in package
 • opłata netto przy umowie na 12 miesięcy 10% zniżki w pakiecie

Plan Analysis

Analiza Filar

The specific benefits each Plan provides.

Konkretne korzyści, jakie zapewnia każdy Filar.

 • Operation of the BusMan system: the reliability of the Critical Infrastructure.
 • Eksploatacja systemu BusMan: pewność działania Infrastruktury Krytycznej.
 • The Plan 1 maintenance contract is designed to ensure the continued and secure operation of BusMan. Under the contract, the subscriber has at his disposal:
  Umowa utrzymaniowa w ramach Filaru 1 służy zapewnieniu nieprzerwanej, pewnej pracy BusMana. W jej ramach subskrybent ma do dyspozycji:
 • Guaranteed system updates – tool software and data repository, adapted to a dynamically changing environment (operating systems, security, database engines) and to new functionalities.
  Updates of interfaces to third-party hardware and software, without which the functioning of communication is practically impossible today (on-board systems, ticketing, DIP, ITS, internet etc.)
 • Stałe aktualizacje samego systemu – oprogramowania narzędziowego i repozytorium danych, dostosowane do dynamicznie zmieniającego się środowiska (systemy operacyjne, zabezpieczenia, silniki baz danych) i do nowych funkcjonalności.
  Aktualizacje interfejsów do sprzętu i oprogramowania firm trzecich, bez których funkcjonowanie komunikacji jest dziś już praktycznie niemożliwe (systemy pokładowe, biletowe, DIP, ITS, internet itd.)
 • BusMan Cloud and BusMan Reporting Studio: access to data and creating reports.
 • BusMan Cloud i BusMan Reporting Studio: dostęp do danych i tworzenie raportów.
 • BusMan Reporting Studio as a part of Plan 2, it provides the user with the ability to create quickly statements based on pivot tables on their own. No need of penetration the complicated structure of the BusMan CB database or advanced programming skills.
  The functioning of BusMan Reporting Studio is based on a cloud infrastructure BusMan Cloud. Due to this, the user has access to advanced technology and tools at any place and time, allowing to properly respond to dynamic changes in demand (distribution of updates, fast remote service, backup copies, testing changes, etc.).
 • BusMan Reporting Studio w ramach Filaru 2 udostępnia użytkownikowi możliwość szybkiego tworzenia zestawień na zasadzie tabel przestawnych we własnym zakresie, bez potrzeby wnikania w skomplikowaną strukturę bazy BusMan CB i bez zaawansowanych umiejętności programistycznych.
  Funkcjonowanie BusMan Reporting Studio oparte jest na infrastrukturze chmurowej BusMan Cloud. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do zaawansowanej technologii i narzędzi w każdym miejscu i czasie, pozwalającej właściwie reagować na dynamiczne zmiany popytu (dystrybucja uaktualnień, szybki serwis zdalny, kopie bezpieczeństwa, testowanie zmian i in.).
 • BusMan Cloud and BusMan Reporting Studio: access to data via CB databases.
 • BusMan Cloud i BusMan Reporting Studio: dostęp do danych w ramach baz CB.
 • Plan 2 allows to manage a set of CB databases, functionally diversified:
  Filar 2 pozwala zarządzać zestawem baz CB zróżnicowanych funkcjonalnie:
 • CB_unicode – basic CB database used to archive timetables and make them available via dedicated interfaces
  CB_rt – stores data from implementation (punctuality and filling)
  CB_rs – creating dynamic reports BusMan Reporting Studio
  CB_pdf – an archive of ready reports in a time sequence
  CB_php – settlement of transport work with carriers and payers (contract rates, valorization, penalties)
  CB_bg – CB db to schedule monthly drivers work
 • CB_unicode – podstawowa baza CB służąca do archiwizacji rozkładów jazdy i ich udostępniania za pomocą dedykowanych interfejsów
  CB_rt – przechowuje dane z realizacji (punktualność i napełnienia)
  CB_rs – tworzenie dynamicznych raportów BusMan Reporting Studio
  CB_pdf – archiwum gotowych raportów w układzie czasowym
  CB_php – rozliczenia kwotowe pracy przewozowej z przewoźnikami ipłatnikami (stawki umów, waloryzacja, kary)
  CB_bg – baza CB do planowania miesięcznej pracy kierowców
 • Multiribbon, Synchron & OptimoBus: automation of generation and optimization of schedules.
 • Multiwstęga, Synchron i OptimoBus: automatyzacja generowania i optymalizacji rozkładów.
 • Within Plan 3 the functionality of the three key modules has been combined into one technological sequence on the BusMan Cloud platform, creating ready timetables in a total time of several hundred seconds.
  Schedule generator needs under 10 seconds, even for large sets of lines. Synchron ensures efficient work - sufficient even for the systems of many communication routes in very large agglomerations. OptimoBus in typical situations allows to save about 4-8% of tasks / vehicles and services / drivers compared to the average results achieved by designers in manual work, keeping the assumed parameters of schedules (working time, minimal layovers, breaks, etc.).
 • W ramach Filaru 3 funkcjonalność trzech kluczowych modułów została połączona w jeden ciąg technologiczny na platformie BusMan Cloud, tworzący gotowe rozkłady jazdy w łącznym czasie kilkuset sekund.
  Generator rozkładów nawet dla dużych zestawów linii potrzebuje poniżej 10 sekund. Synchron zapewnia wydajność pracy wystarczającą nawet dla układów wielu ciągów komunikacyjnych w bardzo dużych aglomeracjach. OptimoBus w typowych sytuacjach pozwala zaoszczędzić ok. 4-8% zadań/ wozów i służb/ kierowców w porównaniu do przeciętnych rezultatów, osiąganych przez projektantów w trybie pracy ręcznej, zachowując zgodność z założonymi parametrami rozkładów (czas pracy, postoje, przerwy itp.).

Thank You !

Dziękuję Ci !

We are looking forward to hearing from you. Feel free to contact us.

Czekamy na twoją wiadomość. Zapraszamy do kontaktu.

agc@agc.pl